کتاب مدیریت مالی 1 مهدی تقویی 
کتاب به صورت کامل می باشد برای رشته های مدیریت وحسابداری واقتصاد تمام گرایش ها انتشارات پیام نور خرید و دانلود محصول