کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی دکترمیرزاحسن حسینی دکترشهرام جنایی 
کتاب به صورت کامل می باشد تعداد صفحات 193 نشر پیام نورخرید و دانلود محصول

1395/06/14