کتاب بررسی اقتصادی طرحی صنعتی 
کتاب بررسی اقتصادی طرحی صنعتی  برای رشته مدیریت صنعتی خرید و دانلود محصول