ضد ویروسی کردن فلش 

این اموزش به صورت تصویری بوده وبا


 اموزش هایی که در سایت های دیگر به

 صورت کتاب گذاشته اند متفاوت است

 وتست شده می باشد 

خرید و دانلود محصول