دانلود تحقیق بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان 
اجتماعی شدن از مفاهیم اصلی  جامعه شناسی  واز کارکرد های خانواده است با تحقق فرایند اجتماعی شدن فردهویت  یا من،اجتماعی می یابد بنابراین نظر به اهمیتی که اجتماعی شدن در هویت فردی واجتماعی نوجوان دارد محققان همواره سبک های اجتماعی کردن از سوی والدین را مورد مطالعه قرار می دهند. پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان را در ادامه مطلب می توانید دانلود کنید.

توضیحات تحقیق بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

عنوان: بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 90

چکیده و فهرست مطال پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.

چکیده:

خانواده همانند پلی است که فرزندان  را به جامعه وصل می کند، بنابر این پل یاد شده بایستی از استحکام عاطفی و شخصیتی برخوردار باشد تا در تند بادهای هیجانات و اضطراب ها نلرزد، اولین تماس های کودک در خانواده و در ارتباط متقابل با والدین، برادران و خواهران صورت می گیرد، شکی نیست که مشاهده، تقلید و الگوبرداری از موثرترین شیوه های یادگیری رفتارهای اجتماعی در فرزندان  به شمار می رود.در این تحقیق به بررسی  نقش خانواده در اجتماعی شدن فرزندان پرداخته شد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 100نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.دراین پژوهش از دو پرسشنامه انسجام خانواده و سازگاری اجتماعی استفاده شد.با استفاده از این دوپرسشنامه به بررسی 4 فرضیه پرداخته شد و از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی  به بررسی فرضیات پرداخته شد.


فهرست مطالب:

1مقدمه
2-1بیان مسئله
3-1اهمیت وضرورت تحقیق
4-1حدود مطالعاتی (قلمرو انجام تحقیق)
5-1اهداف تحقیق
6-1تعریف مفاهیم واصطلاحات
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1ادبیات تحقیق
2-2مشاهده اکتشافی در تحقیق
3-2پیشینه تحقیق
4-2نقش والدین در رشد اجتماعی کودکان
5-2شیوه‌های فرزندپروری به 4 شکل اصلی هستند
6-2چهارچوب نظری یا تئوری های نظری
7-2عوامل اجتماعی شدن
8-2عواملی که در اجتماعی شدن میتواند موثر باشد
9-2نقش خانواده در هویت یابی
10-2عزت نفس و رابط آن با بحران هویت
11-2نقش " خود" در اجتماعی شدن
12-2نقش دیگران مهم و تعمیم یافته در هویت یابی
13-2جایگاه خانواده در نظام تربیتی
14-2جامعه شناسی تربیتی خانواده و تئوری ها
15-2فرضیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1روش تحقیق
3-2جامعه آماری
3-3نمونه آماری
3-4روش نمونه گیری
3-5ابزارجمع آوری اطلاعات
3-6روش اجرا
8-3روش تجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
الف) یافته های توصیفی
ب) یافته های استنباطی
فصل پنجم(نتیجه گیری)
1-5نتیجه گیری
2-5نتیجه فرضیات
3-5پیشنهادات
4-5محدودیت های پژوهش
فهرست منابع

هم اکنون می توانید پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان را به قیمت 13500 تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.


خرید و دانلود محصول